วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

JOB : Part time หางาน หางานทำ งานกรุงเทพประจำปี 2557 ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา [อย.] เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ทำงานด้านงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว [สัญญาจ้าง] ข่าวรับสมัครงาน งานราชการ 2557: Job Part time 2014[FDA]  หากสนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  

งานราชการ,งานเอกชน,งานทั่วไป,งานประจำ,งานชั่วครว คลิ๊ก
รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
  ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
  ๒. ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ วัตถุเสพติดทางการแพทย์ เพื่อนำส่งให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  ๓. ร่วมบริหารปริมาณคงคลังนอกวัตถุเสพติดให้เพียงพอกับการจำหน่ายแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ
  ๔. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการจำหน่วยวัตถุเสพติดทางการแพทย์ให้ทันสมัย และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
  ๕. ร่วมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดส่งวัตถุเสพติดทางการแพทย์ให้ทันสมัย และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
  ๖. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ ทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น โทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ต
  ๗. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานต่อไป
  ๘. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

ระยะเวลาการจ้าง:  นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

สมัครด้วยตนเอง:  ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  

ติดต่อบริษัท
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://job.fda.moph.go.th/
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น